Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij bed & breakfast HeikantseHoeve (verder kortweg HeikantseHoeve). Met onze bevestiging van uw reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

(Hoofd)gast: de persoon die bij HeikantseHoeve heeft gereserveerd via de website www.heikantsehoeve.nl of via www.bedandbreakfast.nl, middels een e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten en dient een vaste woon-of verblijfplaats te hebben.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van bij HeikantseHoeve of namens de eigenaar van bij HeikantseHoeve de bed & breakfast beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. De gast dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
Verblijf: de gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.  

 
1. Bed & breakfast

1.1 HeikantseHoeve is beschreven op de website www.heikantsehoeve.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij HeikantseHoeve ten tijde van het bezoek door gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan bij HeikantseHoeve.
1.3 Parkeren op het terrein van HeikantseHoeve geschiedt geheel op eigen risico.

 
2. Prijzen

2.1 De prijzen zijn inclusief ontbijt, onbeperkt gebruik van koffie en thee, handdoeken en beddengoed, water, elektriciteit, BTW en eindschoonmaak. 
2.3 Alle vermeldingen op de website www.heikantsehoeve.nl en www.bedenbreakfast.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. HeikantseHoeve is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 
3. Reservering en betaling

3.1 Reserveren geschiedt per e-mail via het reserveringsformulier op de websitewww.heikantsehoeve.nl of via een externe boekingsite zoals, maar niet uitsluitend www.bedandbreakfast.nl.
3.2 Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt de gast zo spoedig mogelijk bericht van HeikantseHoeve met daarin de betreffende gegevens. De gast dient deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen z.s.m. aan de bed & breakfast door te geven. Ontvangt HeikantseHoeve geen reactie van de kant van de gast, dan wordt de reservering definitief.
3.3 Bij boekingen hoeft er niets aanbetaald te worden. De gast kan het totaalbedrag vooraf overmaken of vooraf betalen middels een betaalverzoek.

 
4. Annulering

4.1 Als een reservering door HeikantseHoeve is bevestigd,  geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
4.2 Bij annulering tot zeven dagen voor het geplande verblijf is annuleren gratis. Bij annulering van zes dag of minder voor het geplande verblijf bedragen de annuleringskosten 100%. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Annuleringskosten is de gast ook verschuldigd wanneer hij/zij niet komt opdagen (zogenaamde no show).
4.3 HeikantseHoeve kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname, onaangekondigde verkoop en /of gebruikname van de accommodatie door de eigenaar. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 
5. Klachten

5.1 HeikantseHoeve probeert het verblijf van elke gast zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks de goede zorgen, is het toch mogelijk dat de gast een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen behandelen, vraagt HeikantseHoeve de gast om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

 
6. Aansprakelijkheid

6.1 HeikantseHoeve kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de kamer geleden schade. De gast vrijwaart bed & breakfast HeikantseHoeve  tegen aanspraken dienaangaande. HeikantseHoeve is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties, als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de bed & breakfast.
6.2 Door HeikantseHoeve wordt, tenzij dit aan opzet door en/of grove schuld van HeikantseHoeve is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen, tijdens of ten gevolge van het verblijf.
6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de kamer. Er dient zorgvuldig met de spullen van HeikantseHoeve te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen uit de keuken; deze netjes afwassen hoort daar ook bij. Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. Mocht na het uitchecken blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt een rekening voor de gemaakte reparatie- en of vervangingskosten.

 
7. Veiligheid

7.1 Roken in de bed & breakfast is niet toegestaan; in de buitenruimte is roken toegestaan.
7.2 De veiligheid van kinderen dient door de ouders of begeleiders te worden gewaarborgd.

 
8. Slotbepaling

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.